Ragnarok พื้นฐาน ตอน ระบบธาตุเกม Ragnarok

จากบทความที่แล้วที่บอกว่าจะเขียนแนะนำสถานที่เก็บเลเวล แต่วันนี้ขอเขียนถึงระบบธาตุของเกม ragnarok ก่อนแล้วกันนะครับ เพราะค่อนข้างจำเป็นกับการเล่นมากๆ

ในเกม ragnarok นั้นมีธาตุทั้งหมด 10 ธาตุ ถ้าในเว็บข้อมูลภาษาอังกฤษอาจมีเรียกทั้ง Element,property หรือ attribute โดยธาตุนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือธาตุโจมตีและธาตุป้องกัน โดยธาตุป้องกันนั้นแบ่งออกอีกเป็น 4 เลเวล แต่ธาตุโจมตีนั้นจะไม่มีการแบ่งเป็นเลเวลอีก เพราะคิดค่าความแรงจากเลเวลธาตุป้องกันอยู่แล้ว โดยทั้งมอนสเตอร์และผู้เล่นมีธาตุ

ธาตุโจมตี มอนสเตอร์นั้นจะโจมตีธรรมดาเป็นแบบไร้ธาตุ แต่สกิลที่มอนสเตอร์ใช้นั้นมีธาตุแตกต่างกันไปตามแต่ละสกิล ส่วนผู้เล่นนั้นปกติจะโจมตีเป็นธรรมดาเป็นแบบไร้ธาตุ สามารถเปลี่ยนอาวุธหรือใช้สกิลเปลี่ยนอาวุธ หรือกดใบเปลี่ยนธาตุ เป็นธาตุตามที่ต้องการได้และสกิลต่างๆ ก็จะมีธาตุของมันตามแต่ละสกิลบางสกิลสามารถเปลี่ยนธาตุโดยเปลี่ยนอาวุธเอาหรือใช้สกิลเอาหรือบางสกิลก็ไม่สามารถเปลี่ยนธาตุของมันได้

ธาตุป้องกัน สำหรับมอนสเตอร์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น 4 เลเวล แต่สำหรับผู้เล่นนั้นธาตุป้องกันจะเป็นเลเวล 1 เสมอ

สำหรับตารางธาตุด้านล่างนี้นั้น ในแนวคอลัมจะเป็นธาตุโจมตีและแนวแถวจะเป็นธาตุป้องกัน

Level 1
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Water 100% 25% 100% 90% 175% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 25% 150% 90% 125% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 150% 90% 25% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 90% 150% 100% 25% 125% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 100% 50%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 125% 75% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 75% 0%
Ghost 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 125% 100% −25% 150% −25% 100% 0%
Level 2
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Water 100% 0% 100% 80% 175% 75% 100% 100% 75% 75%
Earth 100% 100% 0% 175% 80% 125% 100% 100% 75% 75%
Fire 100% 175% 90% 0% 100% 125% 100% 100% 75% 75%
Wind 100% 80% 175% 100% 0% 125% 100% 100% 75% 75%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 25%
Holy 100% 50% 50% 50% 50% 50% −25% 150% 50% 125%
Shadow 100% 75% 75% 75% 75% 25% 150% −25% 50% 0%
Ghost 50% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 100%
Undead 100% 100% 100% 150% 100% −50% 175% −50% 125% 0%
Level 3
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −25% 100% 70% 200% 50% 100% 100% 50% 50%
Earth 100% 100% -25% 200% 70% 100% 100% 100% 50% 50%
Fire 100% 200% 70% −25% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
Wind 100% 70% 200% 100% −25% 100% 100% 100% 50% 50%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 0% 50% 0%
Holy 100% 25% 25% 25% 25% 25% −50% 175% 25% 150%
Shadow 100% 50% 50% 50% 50% 0% 175% −50% 25% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 100%
Undead 100% 125% 100% 175% 100% −75% 200% −75% 150% 0%
Level 4
Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% −50% 100% 60% 200% 25% 75% 75% 25% 25%
Earth 100% 100% −50% 200% 60% 75% 75% 75% 25% 25%
Fire 100% 200% 60% −50% 100% 75% 75% 75% 25% 25%
Wind 100% 60% 200% 100% −50% 75% 75% 75% 25% 25%
Poison 100% 75% 75% 75% 75% 0% 125% −25% 25% −25%
Holy 100% 0% 0% 0% 0% 0% −100% 200% 0% 175%
Shadow 100% 25% 25% 25% 25% −25% 200% −100% 0% 0%
Ghost 0% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 200% 100%
Undead 100% 150% 50% 200% 100% −100% 200% −100% 175% 0%

จากตารางข้างบนนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ(เท่าที่ผมรู้)คือเราจะไม่สามารถใส่เสื้อธาตุโกสเพื่อลดพลังโจมตีธรรมดาจากมอนสเตอร์ธรรมดาได้ สามารถใส่ได้แค่การ์ด Raydric หรือ Devilling เพื่อลดพลังโจมตีได้เท่านั้น หรือเราต้องการลดพลังโจมตีจากมอนสเตอร์นั้นต้องใส่การ์ดป้องกันตามประเภทของมอนสเตอร์หรือป้องกันตามขนาดของมอนสเตอร์เอาครับ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับ

บทความนี้ขอเพียงเท่านี้ ข้อมูลทั้งหมดจากเว็บ iRO wiki – Element ครับ

3 thoughts on “Ragnarok พื้นฐาน ตอน ระบบธาตุเกม Ragnarok”

    1. ถ้าหมายถึงตาราง Level 1 อ่านว่า “ไฟตีน้ำเข้า 90%” ครับ
      ให้ดูคอลัมเป็นธาตุที่เราใช้ตีและดูแถวเป็นธาตุที่เราตีใส่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *